vgjunk:

Nintendo Power magazine Pokemon Yellow cover.

houseofdawn:

0 to 100 - Drake (x)

(via 2trillxsugarbaby)


1 day ago // 35,960 notes